Finalisterne til Finansforeningens ESG-Pris 2020, sponsoreret af Dansif, er nu blevet offentliggjort:

  • Klimarådet for deres vægtige rapporter om klima og samfundsøkonomi.
  • Copenhagen Business School (CBS) for oprettelsen af ESG Minor på CBS i 2020.
  • The Climate Investment Coalition for mobilisering af grøn investeringskapital og  klimafortalerarbejde.

Læs indstillingerne nederst. Vinderen vil blive offentliggjort på Dansifs Generalforsamling d. 27. april 2021. Sidste års vinder var Jane Jagd (billedet).

Krav til de nominerede:
– Kapitalforvalter
– Investor
– Fond
– Analyseinstitution
– Forening
– Person

Bedømmelseskriterier:
De indstillede kandidater, som skal være hjemmehørende i Danmark, er indstillet i forhold til følgende kriterier:
– En virksomhed/investor, der har gjort innovative fremskridt eller har gjort særligt nyskabende tiltag indenfor ESG på deres område.
– En kapitalforvalter, fondsmægler eller lignende, der har gjort innovative fremskridt eller har gjort særligt nyskabende tiltag indenfor bæredygtige investeringsprodukter, analyse eller lignende.
– En person, der har gjort en særlig indsats for fremme af bæredygtighed indenfor investeringer eller analyse, eller en person/organisation, der har fremmet samarbejdet/dialogen om ESG mellem forskellige interessenter.

Udvælgelseskomité: Dansifs bestyrelse

Dommerkomité:
– Charlotte Mansson, Sustainalytics, næstformand i Dansif
– Erling Skorstad, formand i Finansforeningen / CFA Society Denmark
– Thomas Steen Hansen, næstformand i Finansforeningen / CFA Society Denmark

****** 


Udvælgelseskomiteen har indstillet følgende 3 kandidater til at modtage Finansforeningens ESG-Pris 2020, sponsoreret af Dansif:

Klimarådet for deres vægtige rapporter om klima og samfundsøkonomi.

Klimarådet blev etableret med Klimaloven i 2014 (senere ændret i 2020) og er ”et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling”.

Rådet be­skæf­ti­ger sig med alle aspek­ter af om­stil­lin­gen til et kli­ma­neut­ralt sam­fund: ener­gi, byg­nin­ger, trans­port, land­brug, miljø, natur, øko­no­mi, kli­mavi­den­ska­be­lig forsk­ning og ad­færds­forsk­ning. Den faglige bredde afspejles i Kli­ma­rå­dets sam­men­sætning, og rådet har i dets levetid udgivet vægtige bidrag til den fagøkonomiske og politiske debat om de samfundsøkonomiske prioriteringer i transitionen til klima-neutralitet.

Klimarådet har i deres rapporter behandlet den nødvendige omstilling af en række samfundsområder. Fokus har været på komplekse sammenhænge i eksisterende og mulige incitamenter og en økonomisk rationel argumentation for nødvendigheden af en omlægning af afgiftssystemet, herunder nødvendigheden af at benytte CO2-afgifter som et vigtigt adfærdsregulerende instrument. Klimarådets arbejde understøtter på et solidt fagøkonomiske grundlag valget af de mest optimale adfærdsregulerende instrumenter, herunder behovet for langsigtede løsninger, der skaber forudsigelighed for forbrugere, virksomheder og investorer.

Professor Peter Birch Sørensen, København Universitet, og siden 2019 Peter Møllgaard, dekan ved Maastricht University School of Business and Economics, har stået ved formandsroret.

***

Copenhagen Business School (CBS) for oprettelsen af ESG Minor på CBS i 2020.

Med deres nye ESG Minor er CBS med til at imødekomme erhvervslivets behov for medarbejdere uddannet inden for ESG. Erhvervslivet står over for store muligheder og kritiske udfordringer i relation til den bæredygtige omstilling, og der er brug for veluddannede kandidater inden for disse områder, herunder unge der kan bidrage til ESG-brobygningen mellem virksomheder og investorer.

CBS’ ESG Minor er designet til at specialisere de studerende i ESG og fordybe dem i de globale ESG-udfordringer. CBS’ ESG Minor består af tre kurser med undervisning i, hvordan virksomheder kan rapportere om bæredygtighed, hvordan sådanne målinger kan evalueres, og hvordan de er forbundet med bæredygtige investeringer og risici. Samtidig bringer CBS’ ESG Minor studerende og eksterne interessenter, der selv arbejder målrettet med klima, sociale forhold og governance (ESG), sammen. De studerende får på kurset ”Critical Cases in ESG & Sustainable Investing” bl.a. mulighed for at sparre og samarbejde med de eksterne interessenter om konkrete problemstillinger og finde innovative løsninger på nogle af de problemer, som erhvervslivet står overfor.

Drivkræfterne bag CBS’ ESG Minor er Kristjan Jespersen, ph.d., Associate Professor, Department of Management, Society and Communication, CBS, og Caroline A. Pontoppidan, ph.d., Associate Professor, Department of Accounting, CBS.

***

The Climate Investment Coalition for mobilisering af grøn investeringskapital og klimafortalerarbejde.

Climate Investment Coalition (CIC) er et offentligt-privat partnerskab mellem IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change), World Climate Foundation Change, Forsikring & Pension og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. CIC blev skabt i 2019 for at mobilisere ambitiøse finansielle investeringer på området for grøn energi og klimaløsninger og for at sikre, at klima forbliver øverst på den globale dagsorden, og at en retfærdig og grøn energiomstilling prioriteres.

CIC vil bruge og udbrede eksemplet fra den danske pensions- og forsikringssektor, som samlet har forpligtet sig til at investere 300 mia. kr. i grønne løsninger frem mod 2030. Det sker ved at bringe regeringer, internationale organisationer og investorer sammen for at bidrage til rammer og policygrundlag for at fremme grønne investeringer. CIC vil dele og opskalere løsninger for investeringer i grøn energi og klimaløsninger på tværs af sektorer og geografier. CIC vil bl.a. lave en mekanisme, der kan følge og dokumentere de indkomne investeringstilsagn fra institutionelle investorer.

I november 2020 var CIC vært i København for det første Climate Investment Summit, der blev afholdt med deltagelse fra kapitalejere, kapitalforvaltere, regeringer, erhvervsliv, energiselskaber, fonde og internationale organisationer. Frem mod FN’s klimatopmøde i Glasgow senere i 2021 og derefter til 2030 vil CIC være vært for en række sessioner og initiativer, der kan bidrage til de globale klimaløsninger.

CIC’s formand er Peter Damgaard, tidligere direktør for PKA og tidligere formand for IIGCC.