Finalisterne til Finansforeningens ESG-Pris 2022, sponsoreret af Dansif, er nu blevet offentliggjort:

  • AkademikerPension for deres aktive ejerskabs-indsats over for VW
  • ATP for etableringen af spørgeskema til indhentning af ESG-data på unoterede investeringer
  • WWF for deres arbejde med at beskytte verdens biodiversitet

Læs indstillingerne nederst. Vinderen vil blive offentliggjort på Finansforeningens Nytårsmiddag d. 9. marts 2023. Sidste års vinder var Copenhagen Business School (CBS) for oprettelsen af ESG Minor på CBS.

Prisen gives for at anerkende en person, organisation eller virksomhed, som har skabt bæredygtige og/eller innovative fremskridt inden for ESG. Med prisen ønsker Dansif og Finansforeningen at sætte spotlight på, hvordan den finansielle sektor kan bidrage til bæredygtig omstilling gennem ansvarlige investeringer.

Krav og bedømmelseskriterier:

Kandidaterne skal være en/et:
– Kapitalforvalter
– Investor
– Fond
– Analyseinstitution
– Forsknings- og/eller uddannelsesinstitution
– Forening
– Person

De indstillede kandidater, som skal være hjemmehørende i Danmark, er indstillet i forhold til følgende kriterier:
– Fremme af bæredygtighedshensyn inden for investeringer, investeringsprodukter eller analyse
– Innovative fremskridt eller særligt nyskabende tiltag eller bidrag inden for ESG
– Fremme af samarbejde/dialog imellem forskellige interessenter
– Tiltag, der forbedrer mulighederne for at få investerings- og bæredygtighedshensyn til at gå hånd i hånd

Udvælgelseskomité: Dansifs bestyrelse

Dommerkomité:
– Eric Pedersen, Nordea Asset Management, næstformand i Dansif
– Erling Skorstad, formand i Finansforeningen / CFA Society Denmark
– Thomas Steen Hansen, næstformand i Finansforeningen / CFA Society Denmark

****** 

Udvælgelseskomiteen har indstillet følgende 3 kandidater til at modtage Finansforeningens ESG-Pris 2022, sponsoreret af Dansif:

AkademikerPension for deres aktive ejerskabs-indsats over for VW

Aktivt ejerskab er et af de vigtigste værktøjer til at påvirke selskaber i en mere ansvarlig retning. Det kan på
sigt fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed bidrage til attraktive afkast til investorer og
pensionsopsparere.

AkademikerPension har i en årrække sammen med de andre investorer forgæves forsøgt at få Volkswagen
til at fremlægge oplysninger om deres lobbyindsatser på klimaområdet. Der mangler bl.a. en redegørelse
for, hvordan disse organisationers lobbyindsats flugter med Volkswagens klimamålsætninger. Så sent som i
foråret forsøgte AkademikerPension at fremsætte et forslag om, at virksomheden skulle oplyse, hvordan
lobbyarbejdet hjælper klimaindsatsen. Men forslaget blev kasseret af Volkswagen.

Derfor har AkademikerPension nu sammen med AP2, AP3, AP4, AP7 og britiske Church of England Pensions
Board lagt sag an mod Volkswagen ved den tyske domstol for at sætte yderligere pres på Volkswagen i håb
om at få yderligere indsigt i Volkswagens klimarisici.

AkademikerPension har i deres insisterende dialog med Volkswagen taget det aktive ejerskab til et nyt
niveau. De er et forbillede for den danske pensionssektor, og de er et godt eksempel på, hvordan
pensionssektoren kan bruge deres økonomiske muskler til at gøre en forskel for de danske
pensionsopsparere.

***

ATP for etableringen af spørgeskema til indhentning af ESG-data på unoterede investeringer

Det stigende fokus på ESG og EU-regulering kræver detaljerede data på de investeringer, der fortages.
Dette gælder både for investeringer i det noterede og unoterede univers. Den største udfordring her er
data på ikke-børsnoterede investeringer i f.eks. private equity og infrastruktur, da datatilgængeligheden er
meget begrænset.

ATP har igennem de sidste tre år udviklet et omfattende spørgeskema med spørgsmål relateret til både
Environment, Social og Governance, der skal være med til øge viden om bæredygtighedspåvirkninger og –
risici i de enkelte investeringer.

Spørgeskemaet er nu begyndt at blive tilbudt forskellige danske institutionelle investorer, der kan bruge det
i deres daglige arbejde med både investeringsforvaltning og compliance ift. EU-regulering, og håbet er på
sigt at kunne gøre spørgeskemaet til en branchestandard hvad angår ESG-data på det unoterede område.
Spørgeskemaet kan anvendes på fx den institutionelle investors direkte investeringer eller alternativt
udsendes via den institutionelle investors eksterne kapitalforvalter.

Indsamlingen af data udmønter sig i analyserapporter på kapitalforvalter- og selskabsniveau, der kan
bruges i den fremtidige dialog med hhv. kapitalforvalter og selskab, ligesom det fremadrettet forventes at
kunne bruges i den fremtidige rapportering i forbindelse med EU’s disclosureforordning.
Med initiativet har ATP taget lederskab på dette væsentlige område om ESG-data på det unoterede
område, hvilket kan blive til stor hjælp for hele investeringsbranchen som helhed.

De tre helt centrale ATP-medarbejdere bag spørgeskemaet er Susanne Røge Lund, Rasmus Nørgaard og
Simon Leicht Nielsen.

***

WWF for deres arbejde med at beskytte verdens biodiversitet

WWF er nomineret til ESG-prisen for at lægge sin betydelige vægt og globale anerkendelse bag nye
initiativer til støtte for virksomheders, bankers, pensionsselskabers og kapitalforvalteres arbejde med at
beskytte verdens biodiversitet og risici relateret til havmiljøet. WWF agerer både direkte ved at støtte og
organisere investorinitiativer på disse områder og ved at stille forskellige værktøjer til rådighed for
investorerne. Blandt disse er værktøjet SIGHT, der tillader investorer at kortlægge
råstofudvindingsaktiviteter og koncessioner, og som viser, hvor disse overlapper med områder af biologisk
og social betydning. WWF har også publiceret rapporten RIGHT TOOL FOR THE JOB: Tools and Approaches for Companies and Investors to Assess Water Risks and Shared Water Challenges, der vurderer forskellige redskaber til brug for styring af vandmiljørelaterede risici. Herudover har WWF sammen med
kapitalforvalterne Aviva og Investec udgivet rapporten SAFEGUARDING OUTSTANDING NATURAL VALUE, der sætter spotlight på institutionelle investorers rolle i beskyttelsen af verdens naturarv. Overordnet er WWF, med mere end 6000 medarbejdere på verdensplan, verdens største uafhængige naturorganisation og spiller således en uomgængelig rolle i at bremse ødelæggelsen af den globale biodiversitet og bremse ødelæggende klimaforandringer.